0218th Border

Эрхэм зорчигч таныг Монгол Улсын хилээр нэвтрэхэд шаардлагатай мэдээлэл болгон доорх хууль эрх зүйн мэдээллийг хүргэж байна.

GOVERNMENT REGULATORY AGENCY 

GENERAL AUTHORITY FOR BORDER PROTECTION

Website: http://bpo.gov.mn/home
Email[email protected]